27 juni 2019

Call for Papers najaarsevenement 2019

Deadline 31 juli 2019

[English: scroll down]

Beste TestNetter,

Voor je ligt de Call for Papers voor het TestNet najaarsevenement 2019, op 11 september 2019 in het het NBC te Nieuwegein.
Zoals gebruikelijk bieden we workshops in de ochtend, aansprekende keynotes en parallel-tracks in de middag en avond.
We verwachten ongeveer 600 bezoekers.

Het thema voor het najaarsevenement is:

“Over testen gesproken”

Ditmaal een thema zonder beperkingen. Laat ons weten wat jij de leden van TestNet wilt vertellen!
Trends, tips, adviezen, ervaringen (positief / negatief), aanpalende vakgebieden; zolang het duidelijke raakvlakken met het testvak heeft, rekenen wij op jouw inzending! 

De deadline om je voorstel in te sturen is 31 juli 2019

Procedure

 • Heb je een interessant, aansprekend en/of inspirerend verhaal voor een presentatie (45 minuten) of een interactieve workshop (1,5 of 3 uur)? Stuur dan een voorstel in en gebruik hiervoor het template in Word-formaat.
 • De deadline om je voorstel in te sturen is woensdag 31 juli 2019.
 • TestNet is op zoek naar interessante, niet commerciŽle verhalen.
  CommerciŽle presentaties, toolpromoties en andere sessies, waarin een commerciŽle oplossing wordt aangeprezen, worden niet opgenomen in het programma.
 • De leden van de evenementencommissie en het bestuur scoren elk individueel alle inzendingen.
  Hun scores worden verzameld en de totaalscore bepaalt of een presentatie wel of niet geselecteerd wordt.
  In principe selecteren we ťťn spreker per organisatie. Kwaliteit is echter belangrijk, dus we behouden we ons het recht voor om toch meerdere sprekers van hetzelfde bedrijf te selecteren wanneer deze de hoogste scores halen.
  Deze regel geldt apart voor workshops en presentaties, een bedrijf en zelfs een spreker kan dus voor zowel een workshop als presentatie geselecteerd worden wanneer voor beide onderdelen een voorstel is ingediend.
  Het al dan niet sponsor zijn van de organisatie van de spreker, weegt op geen enkele wijze mee bij selectie van de spreker, noch voor workshops, noch voor presentaties.
 • Het programma biedt plaats aan presentaties van 45 minuten in parallelle sessies.
  De helft van de presentaties is 's middags, de andere helft 's avonds.
  Daarnaast worden er ook weer workshops georganiseerd, zowel in de ochtend (180 minuten) als in middag en avond (90 minuten).
  Ook hiervoor kun je een voorstel insturen. Geef bij je inzending duidelijk aan of het een presentatie of een workshop betreft.
  Naast de presentaties en workshops aangemeld via de ingezonden proposals, zorgt de evenementencommissie voor interessante keynotes bij het thema.
 • Stuur je inzending naar sprekers@testnet.org en maak gebruik van de template in Word formaat.
  Zorg ervoor dat alle rubrieken zijn ingevuld. Als je Nederlandstalig bent, stuur je presentatie dan in het Nederlands in.
 • Je ontvangt een bevestiging van je inzending, zodat je weet dat deze goed is aangekomen.
 • Het is mogelijk dat de evenementencommissie vooraf de slides van de presentatie wil inzien of een demo wil zien van de inhoud van de aangeboden sessie.
 • Voor half augustus 2019 zal de evenementencommissie het programma samenstellen en krijgen alle inzenders bericht of hun presentatie wel of niet op het programma staat. 

We kijken uit naar je voorstel! 


Call for Papers fall 2019

Deadline July 31st 2019

[Dutch : scroll up]

Dear TestNet member,

This is the call for papers for the TestNet autumn event 2019, taking place on September the 11th, in Nieuwegein, the Netherlands.
The event has workshops in the morning, interesting keynotes and parallel tracks in the afternoon and evening. We expect over 600 visitors.

We gladly announce the theme for the autumn event to be:

“Talking about testing”

This time a theme without limitations; let us know what you want to tell TestNet members!
Trends, tips, advice, experiences (positive / negative), adjacent fields; as long as it has clear interfaces with the test subject, we count on your entry!

Submission guidelines

 • Do you have an interesting, appealing or inspiring story for a presentation (45 minutes) or an interactive workshop (1.5 or 3 hours)? Please send a proposal and use the Word-template on the website.
 • The deadline to submit your proposal is July 31st 2019.
 • TestNet is looking for interesting, non-commercial stories preferably of its own members. Commercial presentations, tool promotions and other sessions where a commercial solution is promoted, will not be included in the program. 
 • The members of the events committee each score all entries individually. Their scores are collected and the total score determines whether or not a presentation is selected. In principle, we select one speaker per organization. However, quality is important, so we reserve the right to select multiple speakers from the same company when they achieve the highest scores. This rule applies separately for workshops and presentations. A company and even a speaker can therefore be selected for both a workshop and a presentation when a proposal has been submitted for both components. Whether or not the speaker's organization is a sponsor does not contribute in any way to the selection of the speaker, neither for workshops nor for presentations.

 • The program offers room for presentations of 45 minutes in parallel sessions. Half of the presentations are in the afternoon, the other half in the evening. In addition, workshops are also organized, both in the morning (180 minutes) and in the afternoon and evening (90 minutes). You can also submit a proposal for this. Indicate clearly whether you submit a presentation or a workshop. In addition to the presentations and workshops, the events committee will provide interesting keynotes that matches the theme.

 • Please send your submission to sprekers@testnet.org and use the template in Word format. Make sure all sections are filled in. If you are Dutch speaking, please submit your presentation in Dutch.

 • You will receive a confirmation of your submission, so you know that it has arrived correctly. 

 • It is possible that the events committee wants to see the slides of the presentation in advance or wants to see a demo of the content of the session.
 • Before the 2nd half of August 2019 the events committee will compose the program and all entrants will be informed whether or not their presentation is part of the program. 

We look forward to receiving your proposal!

Meer nieuws...