8 juni 2018

Call for Papers najaarsevenement 2018

Deadline 15 juli 2018


[English: scroll down]

Beste TestNetter,

Voor je ligt de Call for Papers voor het TestNet najaarsevenement 2018, op 10 oktober 2018 in het het NBC te Nieuwegein. Zoals gebruikelijk bieden we workshops in de ochtend, aansprekende keynotes en parallel-tracks in de middag en avond. We verwachten ongeveer 600 bezoekers.

Het thema voor het najaarsevenement is:

“Misleiden de buzzwords van testen ons?”

Iedereen kent het wel: in een gesprek komt er weer een nieuwe, moderne term langs. En een week later weer. Maar weet de inbrenger van de term wel waar het daadwerkelijk over gaat? Je kan er niet meer om heen: buzzwords. Iedereen praat er over, het gonst er van. En zeker op het Najaarsevenement, want dan gaan wij dieper in op de buzzwords rondom het testvak. 

Call for papers 

Op het evenement is het mogelijk jouw kennis en ervaring van een buzzword te delen. Dit kan in de vorm van een presentatie of workshop, zodat de bezoekers na afloop weten wat het nu precies inhoudt. Als schot voor de boeg kun je denken aan de volgende buzzwords die we in ons vakgebied tegenkomen:

 • Artificial intelligence
 • Testing as a Service
 • Smoke testing
 • Crowdsourced testing
 • Continuous integration
 • Automated testing
 • DevOps
 • Security
 • Blockchain
 • En nog vele andere....


Wil jij een van de buzzwords rondom testen of kwaliteit uitleggen en delen met onze bezoekers? Dan zien wij graag jouw inzending tegemoet! De deadline om je voorstel in te sturen is 15 juli 2018

Procedure

 • Heb je een interessant, aansprekend en/of inspirerend verhaal voor een presentatie (45 minuten) of een interactieve workshop (1,5 of 3 uur)? Stuur dan een voorstel in en gebruik hiervoor het template in Word-formaat.
 • De deadline om je voorstel in te sturen is 15 juli 2018.
 • TestNet is op zoek naar interessante, niet commerciŽle verhalen bij voorkeur van haar eigen leden. CommerciŽle presentaties, toolpromoties en andere sessies, waarin een commerciŽle oplossing wordt aangeprezen, worden niet opgenomen in het programma. 
 • De leden van de evenementencommissie scoren elk individueel alle inzendingen. Hun scores worden verzameld en de totaalscore bepaalt of een presentatie wel of niet geselecteerd wordt. In principe selecteren we ťťn spreker per organisatie. Kwaliteit is echter belangrijk, dus we behouden we ons het recht voor om toch meerdere sprekers van hetzelfde bedrijf te selecteren wanneer deze de hoogste scores halen. Deze regel geldt apart voor workshops en presentaties, een bedrijf en zelfs een spreker kan dus voor zowel een workshop als presentatie geselecteerd worden wanneer voor beide onderdelen een voorstel is ingediend. Het al dan niet sponsor zijn van de organisatie van de spreker, weegt op geen enkele wijze mee bij selectie van de spreker, noch voor workshops, noch voor presentaties. 
 • Het programma biedt plaats aan presentaties van 45 minuten in parallelle sessies. De helft van de presentaties is 's middags, de andere helft 's avonds. Daarnaast worden er ook weer workshops georganiseerd, zowel in de ochtend (180 minuten) als in middag en avond (90 minuten). Ook hiervoor kun je een voorstel insturen. Geef bij je inzending duidelijk aan of het een presentatie of een workshop betreft. Naast de presentaties en workshops aangemeld via de ingezonden proposals, zorgt de evenementencommissie voor interessante keynotes bij het thema.
 • Stuur je inzending naar sprekers@testnet.org en maak gebruik van de template in Word formaat. Zorg ervoor dat alle rubrieken zijn ingevuld. Als je Nederlandstalig bent, stuur je presentatie dan in het Nederlands in.
 • Je ontvangt een bevestiging van je inzending, zodat je weet dat deze goed is aangekomen. 
 • Het is mogelijk dat de evenementencommissie vooraf de slides van de presentatie wil inzien of een demo wil zien van de inhoud van de aangeboden sessie.
 • In de zomerperiode zal de evenementencommissie het programma samenstellen en krijgen alle inzenders bericht of hun presentatie wel of niet op het programma staat.

We kijken uit naar je voorstel! 


Call for Papers najaarsevenement 2018

Deadline July 15th 2018

[Dutch : scroll up]

Dear TestNet member,

This is the call for papers for the TestNet autumn event 2018, taking place on Oktober the 10th, in Nieuwegein, the Netherlands. The event has workshops in the morning, interesting keynotes and parallel tracks in the afternoon and evening. We expect over 600 visitors.

We gladly announce the theme for the autumn event to be:

“Are buzzwords in testing misleading us?”

Everyone knows it: in a conversation another new, modern term comes along. And again a week later. But does the contributor of the term know what it really is about? You cannot get around it anymore: buzzwords. Everyone talks about it, it is buzzing. And certainly at the Autumn event, because then we will go deeper into the buzzwords around testing.

Call for papers

During the TestNet Autumn event you got the opportunity to share your knowledge and experiences with one of the buzzwords. You can do this in a tutorial or in a workshop setting so visitors know afterwards what the buzzword really meant.
We give you some examples of buzzwords in testing, but if you know another one that needs attention, please send in your submission for that term!
 • Artificial intelligence
 • Testing as a Service
 • Smoke testing
 • Crowdsourced testing
 • Continuous integration
 • Automated testing
 • DevOps
 • Security
 • Blockchain

Do you want to explain one of the buzzwords around testing or quality and share it with our visitors of the event? In that case we look forward to your submission.

Procedure

 • Do you have an interesting, appealing or inspiring story for a presentation (45 minutes) or an interactive workshop (1.5 or 3 hours)? Please send a proposal and use the Word-template on the website.
 • The deadline to submit your proposal is July 15th 2018.
 • 8.TestNet is looking for interesting, non-commercial stories preferably of its own members. Commercial presentations, tool promotions and other sessions where a commercial solution is promoted, will not be included in the program. 
 • Each member of the event committee will score all entries individually. Their scores are collected and the total score determines whether or not a presentation is selected. In principle we only select one speaker per organization. But because quality is important, we reserve the right to select more than one speaker from the same company if they have the highest scores. This rule applies separately for workshops and presentations. Any company and even speakers can be selected for both a workshop and presentation if they have send in proposals for both parts.
 • The program accommodates workshops (3 hours) in the morning and two types of parallel sessions in the afternoon and evening: 45 minute presentations and 1.5 hour workshops. You can submit a proposal for presentations and workshops. Clearly indicate what kind of session you are submitting. In addition to the sessions selected via the submitted proposals, the event committee will invite appealing keynote speakers.
 • Send your entry to sprekers@testnet.org and use the template in Word format. Make sure all sections are completed. If you’re are a native Dutch speaker, please use the Dutch template. 
 • The events committee might ask to review the slides of your session in advance or will ask for a trial presentation to understand the content of the session proposed.
 • During the summer period, the events committee will put together the program. All submitters will be notified shortly after whether their proposal has been accepted.

We look forward to receiving your proposal!