11 december 2017

Call for Papers voorjaarsevenement 2018 | Deadline 28 januari 2018

[English: scroll down]

Beste TestNetter,

Voor je ligt de Call for Papers voor het TestNet voorjaarsevenement 2018, op dinsdag 15 mei in het het NBC te Nieuwegein. Zoals gebruikelijk bieden we workshops in de ochtend, aansprekende keynotes en parallel-tracks in de middag en avond. We verwachten ongeveer 600 bezoekers.

Het thema voor het voorjaarsevenement is:

“Buiten de gebaande paden!”

De ICT-wereld en ons testvak zijn continue in beweging. Ontwikkelingen in de huidige markt laten de harde grenzen tussen de verschillende disciplines in het voortbrengingsproces vervagen. Testers zijn niet langer alleen maar testers, we doen nieuwe activiteiten, worden voor nieuwe rollen gevraagd. Daarnaast verandert ook het testproces, en de toepassing van tools en technieken. We vinden onszelf steeds opnieuw uit. Met dit thema willen we graag een keer buiten de gebaande paden gaan:

 • Verras ons met inzendingen die nu eens niet direct over testen gaan (maar wel interessant voor ons zijn);
 • Review bestaande test practices en geef er je eigen kijk op;
 • Vertel ons over rollen waar we als testers voor gevraagd kunnen worden (scrum-master, ketenregisseur, quality assurance manager, lean consultant, etc.);
 • Presenteer nieuwe innovatieve ideeŽn;
 • Geef je nieuwe kijk op de ontwikkelingen binnen ons testvak;
 • Neem ons mee in trends voordat ze trends zijn;
 • Laat ons zien hoe we moeten omgaan met artificial intelligence, robotisering, virtual reality etc.;
 • Deel praktijkverhalen over hoe je op een nieuwe manier je uitdagingen het hoofd hebt kunnen bieden. 


De mogelijkheden zijn eindeloos! Wij roepen je op om jouw visie op het onderwerp voor testers met je mede TestNetters te delen.

Procedure

 • Heb je een interessant, aansprekend en/of inspirerend verhaal voor een presentatie (45 minuten) of een interactieve workshop (1,5 of 3 uur)? Stuur dan een voorstel in en gebruik hiervoor het template in Word-formaat.
 • De deadline om je voorstel in te sturen is zondag 28 januari 2018.
 • TestNet is op zoek naar interessante, niet commerciŽle verhalen bij voorkeur van haar eigen leden. CommerciŽle presentaties, toolpromoties en andere sessies, waarin een commerciŽle oplossing wordt aangeprezen, worden niet opgenomen in het programma. 
 • De leden van de evenementencommissie scoren elk individueel alle inzendingen. Hun scores worden verzameld en de totaalscore bepaalt of een presentatie wel of niet geselecteerd wordt. In principe selecteren we ťťn spreker per organisatie. Kwaliteit is echter belangrijk, dus we behouden we ons het recht voor om toch meerdere sprekers van hetzelfde bedrijf te selecteren wanneer deze de hoogste scores halen. Deze regel geldt apart voor workshops en presentaties, een bedrijf en zelfs een spreker kan dus voor zowel een workshop als presentatie geselecteerd worden wanneer voor beide onderdelen een voorstel is ingediend. Het al dan niet sponsor zijn van de organisatie van de spreker, weegt op geen enkele wijze mee bij selectie van de spreker, noch voor workshops, noch voor presentaties. 
 • Het programma biedt plaats aan presentaties van 45 minuten in parallelle sessies. De helft van de presentaties is 's middags, de andere helft 's avonds. Daarnaast worden er ook weer workshops georganiseerd, zowel in de ochtend (180 minuten) als in middag en avond (90 minuten). Ook hiervoor kun je een voorstel insturen. Geef bij je inzending duidelijk aan of het een presentatie of een workshop betreft. Naast de presentaties en workshops aangemeld via de ingezonden proposals, zorgt de evenementencommissie voor interessante keynotes bij het thema.
 • Stuur je inzending naar sprekers@testnet.org en maak gebruik van de template in Word formaat. Zorg ervoor dat alle rubrieken zijn ingevuld. Als je Nederlandstalig bent, stuur je presentatie dan in het Nederlands in.
 • Je ontvangt een bevestiging van je inzending, zodat je weet dat deze goed is aangekomen. 
 • Het is mogelijk dat de evenementencommissie vooraf de slides van de presentatie wil inzien of een demo wil zien van de inhoud van de aangeboden sessie.
 • Voor eind februari 2018 zal de evenementencommissie het programma samenstellen en krijgen alle inzenders bericht of hun presentatie wel of niet op het programma staat. 

We kijken uit naar je voorstel!


Call for Papers spring event 2018 | Deadline January 28th 2018

[Dutch: scroll omhoog]

Dear TestNet member,

This is the call for papers for the TestNet spring event 2018, taking place on Tuesday, May the 15th, in Nieuwegein, the Netherlands. The event has workshops in the morning, interesting keynotes and parallel tracks in the afternoon and evening. We expect over 600 visitors.

We gladly announce the theme for the spring event to be:

“Outside the box”

The IT world, and our testing profession are continuously changing. Current market trends are erasing the boundaries between the different disciplines. Testers are no longer just testers, we perform other activities, we are asked to perform different roles. The testing processes are also constantly evolving, as well as the tools and techniques we use. We are reinventing ourselves time and again. With our spring event theme, we want to step out of our comfort zone:

 • Surprise us with your abstracts that aren’t about testing (but are interesting for us nonetheless);
 • Review common test practices and provide your new view on it;
 • Tell us about roles that we are asked for as testers (scrum master, quality assurance manager, lean consultant, etc.) and tell us why these suit us;
 • Present your brand new innovative ideas;
 • Share your new vision on the trends in the market;
 • Show us trends even before these become trends;
 • Teach us about new state of the art technology developments, such as artificial intelligence, robotisering, virtual reality etc.;
 • Send us your experience stories, how you’ve been able to deal with common problems in completely new ways.

Procedure

 • Do you have an interesting, appealing or inspiring story for a presentation (45 minutes) or an interactive workshop (1.5 or 3 hours)? Please send a proposal and use the Word-template on the website.
 • The deadline to submit your proposal is Sunday the 28th of January 2018.
 • TestNet is looking for interesting, non-commercial stories preferably of its own members. Commercial presentations, tool promotions and other sessions where a commercial solution is promoted, will not be included in the program. 
 • Each member of the event committee will score all entries individually. Their scores are collected and the total score determines whether or not a presentation is selected. In principle we only select one speaker per organization. But because quality is important, we reserve the right to select more than one speaker from the same company if they have the highest scores. This rule applies separately for workshops and presentations. Any company and even speakers can be selected for both a workshop and presentation if they have send in proposals for both parts.
 • The program accommodates workshops (3 hours) in the morning and two types of parallel sessions in the afternoon and evening: 45 minute presentations and 1.5 hour workshops. You can submit a proposal for presentations and workshops. Clearly indicate what kind of session you are submitting. In addition to the sessions selected via the submitted proposals, the event committee will invite appealing keynote speakers.
 • Send your entry to sprekers@testnet.org and use the template in Word format. Make sure all sections are completed. If you’re are a native Dutch speaker, please use the Dutch template. 
 • The events committee might ask to review the slides of your session in advance or will ask for a trial presentation to understand the content of the session proposed.
 • At the end of February 2018, the events committee will put together the program. All submitters will be notified shortly after whether their proposal has been accepted.

We look forward to receiving your proposal!