24 mei 2017

 24 mei 2017

Call for Papers Najaarsevenement 2017 | Deadline 1 juli

[English: scroll down]

Beste TestNetter,

Voor je ligt de Call for Papers voor het TestNet najaarsevenement 2017, op woensdag 11 oktober in het voor ons zo vertrouwde NBC te Nieuwegein. Zoals gebruikelijk bieden we workshops in de ochtend, aansprekende keynotes en parallel-tracks in de middag en avond. We verwachten 500 tot 600 bezoekers.


Het thema voor het najaarsevenement is:

“Continuous Everything”

Al sinds Grace Hopper melding maakte van de eerste opgeschreven bug in panel F tussen twee punten van relay 70 (een mot) op 9 september 1945, is ons beroep continu aan het veranderen. In de begindagen testten de ontwikkelaars zelf hun ontwikkelde code. Na jaren en jaren betraden testers het podium en werden we steeds belangrijker in het software-ontwikkel proces . Hierbij bleven we continue onze vaardigheden en werkwijze verbeteren.

Vandaag de dag zijn we onderdeel van multidisciplinaire teams en werken we vooral Agile. We leveren software via geÔntegreerde pipelines (Continuous Integration). En termen als Continuous Delivery en Continuous Deployment worden steeds meer standaard. De tester blijft zichzelf ontwikkelen, Continuous Learning, Continuous Testing en Continuous Improvement worden onderdeel van onze werkwijze.
Daarom is het najaarsevenement gewijd aan “Continuous Everything”.

TestNet nodigt je graag uit om je verhalen in te sturen die binnen het thema Continuous Everything vallen. Denk bijvoorbeeld eens aan:

 • Beschouwende tracks: Wat wordt de nieuwste ontwikkeling op het gebied van software ontwikkeling en testen.
 • Hoe past testautomatisering in het continuous delivery proces.
 • Workshops en presentaties over een specifiek deel binnen CI, CD, CT
 • Integratie tussen tools, Continous Integration
 • Het gebruik van verschillende tools(bijvoorbeeld versie beheer, build automation, virtualisatie)
 • Hoe verbeter je jezelf (Continous Learning)
 • Hoe werkt een CD pipeline?
 • Hoe past ISO25010 binnen Continous Delivery/Developoment
 • Is er ruimte voor Exploratory Testen binnen CD
 • Praktijkverhalen over Continuous Everything, durf ook eens je faalverhaal te presenteren!

De mogelijkheden zijn eindeloos! We begrijpen dat bij dit onderwerp de verleiding groot is om een eigen (commerciŽle) tool te presenteren, maar houd in ogenschouw dat TestNet een vereniging is zonder commercieel oogmerk. Vrije verkrijgbaarheid en inzetbaarheid van de tool of oplossing is daarom een maatstaf waaraan we de inzending toetsen.

Wij roepen je op om jouw visie met je mede TestNetters te delen.

Procedure

 • Heb je een interessant, aansprekend en/of inspirerend verhaal voor een presentatie (45 minuten) of een interactieve workshop (1,5 of 3 uur)? Stuur dan een voorstel in en gebruik hiervoor het template in Word-formaat.
 • De deadline om je voorstel in te sturen is 1 juli 2017.
 • TestNet is op zoek naar interessante, niet commerciŽle verhalen bij voorkeur van haar eigen leden. CommerciŽle presentaties, toolpromoties en andere sessies, waarin een commerciŽle oplossing wordt aangeprezen, worden niet opgenomen in het programma. 
 • De leden van de evenementencommissie scoren elk individueel alle inzendingen. Hun scores worden verzameld en de totaalscore bepaalt of een presentatie wel of niet geselecteerd wordt. In principe selecteren we slechts een spreker per bedrijf. Maar omdat kwaliteit belangrijk is, behouden we ons het recht voor om meerdere sprekers van hetzelfde bedrijf te selecteren wanneer deze de hoogste scores halen. Deze regel geldt apart voor workshops en presentaties, een bedrijf en zelfs een spreker kan dus voor zowel een workshop als presentatie geselecteerd worden wanneer voor beide onderdelen een voorstel is ingediend.
 • Het programma biedt plaats aan presentaties van 45 minuten in parallelle sessies. De helft van de presentaties is 's middags, de andere helft 's avonds. Daarnaast worden er workshops georganiseerd, zowel in de ochtend (3 uur) als in middag en avond (1,5 uur). Ook hiervoor kun je een voorstel insturen. Geef bij je inzending duidelijk aan of het een presentatie of een workshop betreft. Naast de presentaties en workshops aangemeld via de ingezonden proposals, zorgt de evenementencommissie voor interessante keynotes bij het thema.
 • Stuur je inzending naar evenement@testnet.org en maak gebruik van de template in Word formaat. Zorg ervoor dat alle rubrieken zijn ingevuld.
 • Het is mogelijk dat de evenementencommissie vooraf de slides van de presentatie wil inzien of een demo wil zien van de inhoud van de aangeboden sessie.
 • Voor eind juli 2017 zal de evenementencommissie het programma samenstellen en krijgen alle inzenders bericht of hun presentatie wel of niet op het programma staat.

We kijken uit naar je voorstel!


Call for Papers TestNet Autumn Event 2017 | Deadline July 1st

[Dutch: scroll up]

Dear TestNet member,

This is the call for papers for the TestNet autumn event 2017, taking place on Wednesday, October the 11th, in Nieuwegein, the Netherlands. The event has workshops in the morning, interesting keynotes and parallel tracks in the afternoon and evening. We expect 500 to 600 visitors.

We gladly announce the theme for the autumn event to be:

“Continuous Everything”


Ever since Grace Hopper recorded the first actual bug found in panel F between two point in relay 70 (a moth) on September 15th, 1945 our testing profession has evolved continuously. In the early days developers tested the code they developed. After years and years testers got on stage and we were becoming more and more involved in the process of delivering software. Continuously improving our skills and way of work.

Today we are part of multi-disciplinary or even DevOps teams and work in an Agile way. We are delivering software through integrated pipelines (Continuous Integration). And terms as Continuous Delivery and Continuous Deployment are becoming more and more the standard. Testers keep evolving continuously, and Continuous Learning, Continuous Improvement and Continuous Testing becomes more and more our way of working. That’s why we dedicate the autumn event to “Continuous Everything”.

TestNet invites you to share your stories that fit in the Continuous Everything topic. Let the following subjects be an example of what we’d like you to bring:

 • Visionary tracks: What will be the next big thing in software development & Testing?
 • How does test automation fit in the continuous delivery process?
 • How do CD Pipelines work?
 • Workshops and presentations about a specific part of CI, CD or CT
 • Integration of tools, Continuous Integration
 • The use of different tools (Version Control, Build Automation, Virtualization)
 • How do you continuously keep improving yourself (Continuous Learning)
 • How does ISO 25010 fits into the CD process
 • Is there room for Exploratory Testing in CD
 • Experience talks about Continuous Everything, be challenged to send in your ‘fail’ experiences as well

We understand that this theme may tempt you to send in a talk about your own (commercial) tool or product. Please keep in mind that TestNet is a non-commercial association. Common availability of your tool or product will therefore be a major criterion for us when scoring your presentation.

Procedure

 • Do you have an interesting, appealing or inspiring story for a presentation (45 minutes) or an interactive workshop (1.5 or 3 hours)? Please send a proposal and use the Word-template.
 • The deadline to submit your proposal is the 1st of July 2017.
 • TestNet is looking for interesting, non-commercial stories preferably of its own members. Commercial presentations, tool promotions and other sessions where a commercial solution is promoted, will not be included in the program. 
 • Each member of the event committee will score all entries individually. Their scores are collected and the total score determines whether or not a presentation is selected. In principle we only select one speaker per organization. But because quality is important, we reserve the right to select more than one speaker from the same company if they have the highest scores. This rule applies separately for workshops and presentations. Any company and even speakers can be selected for both a workshop and presentation if they have send in proposals for both parts.
 • The program accommodates workshops (3 hours) in the morning and two types of parallel sessions in the afternoon and evening: 45 minute presentations and 1.5 hour workshops. You can submit a proposal for presentations and workshops. Clearly indicate what kind of session you are submitting. In addition to the sessions selected via the submitted proposals, the event committee will invite appealing keynote speakers.
 • Send your entry to evenement@testnet.org and use this template in Word format. Make sure all sections are completed.
 • The events committee might ask to review the slides of your session in advance or will ask for a trial presentation to understand the content of the session proposed.
 • In late July 2017, the events committee will put together the program. All submitters will be notified shortly after whether their proposal has been accepted.

We look forward to receiving your proposal!

Meer nieuws...