23 mei 2016


Call for papers Najaarsevenement 2016 | Deadline 10 juli

[English: scroll down]

Beste TestNetter,

Voor je ligt de Call for Papers voor het TestNet najaarsevenement 2016, op dinsdag 11 oktober in het voor ons zo vertrouwde NBC te Nieuwegein. Zoals gebruikelijk bieden we workshops in de ochtend, aansprekende keynotes en parallel-tracks in de middag en avond. We verwachten 500 tot 600 bezoekers.

Het thema voor het najaarsevenement is:

“1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen”


Slechts weinigen zullen bestrijden dat het testvak steeds technischer wordt. Het belang van testautomatisering neemt hierdoor al jaren toe. Ontwikkelingen als Agile en DevOps vergroten de behoefte om sneller, vaker en herhaalbaarder testen. Diverse testautomatiseringstools en frameworks zijn in ontwikkeling, en bij een toenemend aantal klanten worden ze daadwerkelijk ingezet. Eigenlijk zijn ze niet meer weg te denken als hulpmiddelen van de hedendaagse tester. Daarom is het najaarsevenement, op een datum met louter enen en nullen, gewijd aan dit onderwerp.

TestNet nodigt je graag uit om je verhalen in te sturen over (de ontwikkelingen op het gebied van) testautomatisering en testtooling. 
Denk bijvoorbeeld eens aan:

 • Beschouwende tracks: wanneer en waarom automatiseren? En wanneer niet?
 • Hoe ontwikkelt testautomatisering zich (bijvoorbeeld onderzoeksresultaten met onderbouwing)
 • Workshops en presentaties over een specifieke test(automatiserings)tool
 • Integratie tussen tools, Continous Integration
 • Het gebruik van virtualisatietools (bijvoorbeeld stubs en drivers)
 • Ondersteunende tools (testmanagement, projectmanagement, defectmanagement, etc.)
 • Het gebruik van tools voor de testvariŽteiten: performance-, security, regressie, unittesten.
 • Het gebruik van testdata- en testdatamanagementtools
 • Praktijkverhalen over testautomatisering, durf ook eens je faalverhaal te presenteren!

De mogelijkheden zijn eindeloos! 

We begrijpen dat bij dit onderwerp de verleiding groot is om een eigen (commerciŽle) tool te presenteren, maar houd in ogenschouw dat TestNet een vereniging is zonder commercieel oogmerk. Vrije verkrijgbaarheid en inzetbaarheid van de tool is daarom een maatstaf waaraan we de inzending toetsen.

Wij roepen je op om jouw visie met je mede TestNetters te delen.

Procedure

 • Heb je een interessant, aansprekend en/of inspirerend verhaal voor een presentatie (45 minuten) of een interactieve workshop (1,5 of 3 uur)? Stuur dan een voorstel in en gebruik hiervoor het template in Word-formaat.
 • De deadline om je voorstel in te sturen is zondag 10 juli 2016.
 • TestNet is op zoek naar interessante, niet commerciŽle verhalen bij voorkeur van haar eigen leden. CommerciŽle presentaties, toolpromoties en andere sessies, waarin een commerciŽle oplossing wordt aangeprezen, worden niet opgenomen in het programma. De leden van de evenementencommissie scoren elk individueel alle inzendingen. Hun scores worden verzameld en de totaalscore bepaalt of een presentatie wel of niet geselecteerd wordt. In principe selecteren we slechts een spreker per bedrijf. Maar omdat kwaliteit belangrijk is, behouden we ons het recht voor om meerdere sprekers van hetzelfde bedrijf te selecteren wanneer deze de hoogste scores halen. Deze regel geldt apart voor workshops en presentaties, een bedrijf en zelfs een spreker kan dus voor zowel een workshop als presentatie geselecteerd worden wanneer voor beide onderdelen een voorstel is ingediend.
 • Het programma biedt plaats aan presentaties van 45 minuten in parallelle sessies. De helft van de presentaties is 's middags, de andere helft 's avonds. Daarnaast worden er workshops georganiseerd, zowel in de ochtend (3 uur) als in middag en avond (1,5 uur). Ook hiervoor kun je een voorstel insturen. Geef bij je inzending duidelijk aan of het een presentatie of een workshop betreft. Naast de presentaties en workshops aangemeld via de ingezonden proposals, zorgt de evenementencommissie voor interessante keynotes bij het thema.
 • Stuur je inzending naar evenement@testnet.org en maak gebruik van de template in Word formaat. Zorg ervoor dat alle rubrieken zijn ingevuld.Het is mogelijk dat de evenementencommissie vooraf de slides van de presentatie wil inzien of een demo wil zien van de inhoud van de aangeboden sessie.
 • Voor eind juli 2016 zal de evenementencommissie het programma samenstellen en krijgen alle inzenders bericht of hun presentatie wel of niet op het programma staat. 

We kijken uit naar je voorstel!


Call for papers for the TestNet autumn event 2016

Dear TestNet member,

This is the call for papers for the TestNet autumn event 2016, taking place on Tuesday, October the 11th, in Nieuwegein, the Netherlands. The event has workshops in the morning, interesting keynotes and parallel tracks in the afternoon and evening. We expect 500 to 600 visitors.

We gladly announce the theme for the autumn event to be:

“1110 Test automation: testing with ‘1’s and ‘0’s”


Most of you will agree that the testing profession increasingly requires technical expertise. The importance of test automation is on the rise, for years already. Trends like Agile and DevOps only increase the needs to test faster, more frequent and better repeatable. Various test automation tools and frameworks are being developed and improved, and we see an increasing number of clients where these tools are actually being deployed. That is why, on a date with only ‘1’s and ‘0’s, we dedicate the autumn event to this subject.

TestNet gladly invites you to share your stories on (the development of) test automation and tools.
Let the following subjects be an example of what we’d like you to bring: 

 • Visionary tracks: when and why to automate tests? And when not to?
 • How does test automation evolve (in example share your research results)
 • Workshops and presentations about a specific test automation tool
 • Integration of tools, Continuous Integration
 • The use of virtualisation tools (i.e. stubs & drivers)
 • Support tools (project management, test management, defect management, etc)
 • Tools for test varieties performance, security, regression, unit testing)
 • The use of test data tools, and test data management tools
 • Experience talks about test automation, be challenged to send in your ‘fail’ experiences as wellWe understand that this theme may tempt you to send in a talk about your own (commercial) tool. Please keep in mind that TestNet is a non-commercial association. Common availability of your tool will therefore be a major criterion for us when scoring your presentation.

Procedure

 • Do you have an interesting, appealing or inspiring story for a presentation (45 minutes) or an interactive workshop (1.5 or 3 hours)? Please send a proposal and use the Word-template.
 • The deadline to submit your proposal is the 10th of July 2016.
 • TestNet is looking for interesting, non-commercial stories preferably of its own members. Commercial presentations, tool promotions and other sessions where a commercial solution is promoted, will not be included in the program. Each member of the event committee will score all entries individually. Their scores are collected and the total score determines whether or not a presentation is selected. In principle we only select one speaker per organization. But because quality is important, we reserve the right to select more than one speaker from the same company if they have the highest scores. This rule applies separately for workshops and presentations. Any company and even speakers can be selected for both a workshop and presentation if they have send in proposals for both parts.
 • The program accommodates workshops (3 hours) in the morning and two types of parallel sessions in the afternoon and evening: 45 minute presentations and 1.5 hour workshops. You can submit a proposal for presentations and workshops. Clearly indicate what kind of session you are submitting. In addition to the sessions selected via the submitted proposals, the event committee will invite appealing keynote speakers.
 • Send your entry to evenement@testnet.org and use the template in Word format. Make sure all sections are completed.
 • The events committee might ask to review the slides of your session in advance or will ask for a trial presentation to understand the content of the session proposed.
 • In late July 2016, the events committee will put together the program. All submittors will be notified shortly after whether their proposal has been accepted.

We look forward to receiving your proposal!

Meer nieuws...