23 november 2015

Call for papers Voorjaarsevenement 2016 | Deadline 24 januari

[English: scroll down]

Beste TestNetter,

Voor je ligt de Call for Papers voor het TestNet voorjaarsevenement 2016, op woensdag 11 mei in het voor ons zo vertrouwde NBC te Nieuwegein. Zoals gebruikelijk bieden we workshops in de ochtend, aansprekende keynotes en parallel-tracks in de middag en avond. We verwachten 500 tot 600 bezoekers. Het thema voor het voorjaarsevenement is:

                       “Verbreed je basis: nieuwe vaardigheden voor testers!”

Rini van Solingen refereerde in de afsluitende keynote van het najaarsevenement 2015 aan het einde van het testvak. ‘Wat je in vier weken kunt leren, kan nooit een vak zijn’, stelde hij prikkelend. Maar is dat zo? Het gros van onze kennis doen we echter pas in het werkveld op. Er zijn vele tools, technieken, vaardigheden, trucs, aanpakken die niet typisch voor het testvak zijn, maar die ons in staat stellen om ons werk beter te doen. Daarnaast is het testvak, of het nu gaat om functioneel, performance-, security- of andere testvariŽteiten, constant onderhevig aan trends in de markt, waardoor de kennis van de context waarbinnen we ons werk uitvoeren, constant verandert. Het voorjaarsevenement 2016 gaat over alle zaken die je niet in je basisopleiding krijgt, maar die ons desondanks vormen en versterken als tester. Kennis waarover je moet beschikken, vaardigheden die je moet hebben of ontwikkelen.

Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende (niet uitputtende) voorbeelden:

 • The cloud, big data, internet of things;
 • Technische skills: programmeren, omgaan met technische tooling; 
 • Schriftelijke communicatie: publiceren, rapporteren;
 • Mondelinge communicatie: presenteren, pitchen, kernachtig communiceren;
 • Socials skills, als bemiddelen, overtuigen en beÔnvloeden, onderhandelen;
 • Intermenselijke relatie: krijgen van een gun-factor, conflicthantering, omgaan met weerstand;
 • Omgaan met stress, het kiezen van hoofd- en bijzaken;
 • Modelleringstechnieken: mind-mapping; uml; 
 • Requirementsmanagement(technieken), business analyse;
 • Projectaanpakken: Agile, DevOps.

De mogelijkheden zijn eindeloos!
Wij roepen je op om jouw visie met je mede TestNetters te delen.

Procedure

 • Heb je een interessant, aansprekend en/of inspirerend verhaal voor een presentatie (45 minuten) of een interactieve workshop (1,5 of 3 uur)? Stuur dan een voorstel in en gebruik hiervoor het template in Word-formaat.
 • De deadline om je voorstel in te sturen is zondag 24 januari 2016.
 • TestNet is op zoek naar interessante, niet commerciŽle verhalen bij voorkeur van haar eigen leden. CommerciŽle presentaties, toolpromoties en andere sessies, waarin een commerciŽle oplossing wordt aangeprezen, worden niet opgenomen in het programma. 
 • De leden van de evenementencommissie scoren elk individueel alle inzendingen. Hun scores worden verzameld en de totaalscore bepaalt of een presentatie wel of niet geselecteerd wordt. In principe selecteren we slechts een spreker per bedrijf. Maar omdat kwaliteit belangrijk is, behouden we ons het recht voor om meerdere sprekers van hetzelfde bedrijf te selecteren wanneer deze de hoogste scores halen. Deze regel geldt apart voor workshops en presentaties, een bedrijf en zelfs een spreker kan dus voor zowel een workshop als presentatie geselecteerd worden wanneer voor beide onderdelen een voorstel is ingediend.
 • Het programma biedt plaats aan presentaties van 45 minuten in parallelle sessies. De helft van de presentaties is 's middags, de andere helft 's avonds. Daarnaast worden er workshops georganiseerd, zowel in de ochtend (3 uur) als in middag en avond (1,5 uur). Ook hiervoor kun je een voorstel insturen. Geef bij je inzending duidelijk aan of het een presentatie of een workshop betreft. Naast de presentaties en workshops aangemeld via de ingezonden proposals, zorgt de evenementencommissie voor interessante keynotes bij het thema.
 • Stuur je inzending naar evenement@testnet.org en maak gebruik van de template in Word formaat. Zorg ervoor dat alle rubrieken zijn ingevuld
 • Het is mogelijk dat de evenementen commissie vooraf de slides van de presentatie wil inzien of een demo wil zien van de inhoud van de aangeboden sessie.
 • Voor eind februari 2016 zal de evenementencommissie het programma samenstellen en krijgen alle inzenders bericht of hun presentatie wel of niet op het programma staat. 


We kijken uit naar je voorstel! 

 

Call for papers Spring event 2016 | Deadline January 24

[English]

Dear TestNet member,

This is the call for papers for the TestNet spring event 2016, taking place on Wednesday, May the 11th, in Nieuwegein, the Netherlands. The event has workshops in the morning, interesting keynotes and parallel tracks in the afternoon and evening. We expect 500 to 600 visitors.

We gladly announce the theme for the autumn event to be:

                                     “Strengthen your foundation: new skills for testers”

In the final keynote of the TestNet autumn event, speaker Rini van Solingen referred to the end of software testing as we know it. ‘What one can learn in merely four weeks, does not deserve to be called a profession’, he stated. But is that true? Most of our skills, we learn on the job. There are many tools, techniques, skills, hints and methods not typical for the testing profession but essential for enabling us to do a good job nonetheless. Furthermore the testing profession is constantly evolving as a result of ICT and business trends. Not only functional testing, but also performance, security or other test varieties. This presses us to expand our knowledge, not just the testing skills, but also of the contexts in which we do our jobs. The TestNet Spring Event 2016 is about all topics that are not addressed in our basic testing course, but enable us to do a better job: knowledge, skills, experience.

A small selection of the topics you could consider for your proposal:

 • Cloud, big data, internet of things;
 • Technical skills: programming, technical tooling;
 • Written communication: publish, report; 
 • Verbal communication: present, pitch;
 • Social skills: mediate, persuade, negotiate, stress management, choosing battles
 • Interpersonal relations: acquire a goodwill factor, conflict management; 
 • Modelling techniques: mind mapping, UML;
 • Requirements management, business analysis
 • Project management methods, Prince, Agile, DevOps;

We call upon you to share your vision with your fellow TestNet members.

Procedure

 • Do you have an interesting, appealing or inspiring story for a presentation (45 minutes) or an interactive workshop (1.5 or 3 hours)? Please send a proposal and use the Word-template.
 • The deadline to submit your proposal is the 24th of January 2016.
 • TestNet is looking for interesting, non-commercial stories preferably of its own members. Commercial presentations, tool promotions and other sessions where a commercial solution is promoted, will not be included in the program. 
 • Each member of the event committee will score all entries individually. Their scores are collected and the total score determines whether or not a presentation is selected. In principle we only select one speaker per organization. But because quality is important, we reserve the right to select more than one speaker from the same company if they have the highest scores. This rule applies separately for workshops and presentations. Any company and even speakers can be selected for both a workshop and presentation if they have send in proposals for both parts.
 • The program accommodates workshops (3 hours) in the morning and two types of parallel sessions in the afternoon and evening: 45 minute presentations and 1.5 hour workshops. You can submit a proposal for presentations and workshops. Clearly indicate what kind of session you are submitting. In addition to the sessions selected via the submitted proposals, the event committee will invite appealing keynote speakers.
 • Send your entry to evenement@testnet.org and use this template in Word format. Make sure all sections are completed.
 • The events committee might ask to review the slides of your session in advance or will ask for a trial presentation to understand the content of the session proposed.
 • In late February 2016, the events committee will put together the program. All submittors will be notified shortly after whether their proposal has been accepted.

We look forward to receiving your proposal!

 

 

 

Meer nieuws...